Nova Poshta Shopping

ჩვენი კომპანიის მიერ შემუშავდა შემუშავდა უკრაინული საფოსტო გიგანტის "ნოვა ფოსტას" გზავნილების გამოწერის და მართვის ვებ-გვერდი.